Loading

Regulamin propagacyjny

 • Witaj
 • Regulamin propagacyjny

1. Zamówienia

1.1
Zamówienia w Hubie Propagacyjnym ISO Online, zwanym dalej HP ISO Online, są dokonywane wyłącznie przez Formularz zamówienia.
1.1.1
Potwierdzenie zamówienia jest wysyłane na wskazany w formularzu adres e-mail zamawiającego.
1.2
Po dokonaniu rejestracji zamówienia i jego zaakceptowaniu przez administratora, przesyłana jest faktura VAT, którą zamawiający opłaca w terminie 7 dni.
1.3
Podczas składania zamówienia tworzony jest unikalny identyfikator danego propagatora ofertowego [pole formularza: „Propagator ofertowy x1200.x 1200xidentyfikator”].

2. Koszty

2.1
Koszt propagatora ofertowego zależy od wybranego przez klienta minimalnego okresu propagacji:

 • 500,00 zł netto miesięcznie przy zamówieniu na co najmniej 3 miesiące;
 • 450,00 zł netto miesięcznie przy zamówieniu na co najmniej 6 miesięcy;
 • 400,00 zł netto miesięcznie przy zamówieniu na co najmniej 12 miesięcy;
 • 360,00 zł netto miesięcznie przy zamówieniu na co najmniej 24 miesiące.

2.1.1
Ceny podane w pkt 2.1 zawierają rabaty za zwiększenie okresu minimalnej aktywności propagatora ofertowego, które są naliczane od ceny podstawowej 500,00 zł netto.
2.1.2
Faktury VAT przesyłane są tego samego dnia każdego miesiąca na adres e-mail wskazany przez klienta w złożonym zamówieniu lub Formularzu aktualizacyjnym, który jest widoczny dla zalogowanych klientów.
2.1.2.1
Administrator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego lub późniejszego wystawienia faktury VAT w danym miesiącu, w przypadku gdy dzień wystawienia takiego dokumentu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę.
2.1.3
Faktury VAT wystawiane są cyklicznie do czasu złożenia rezygnacji przez klienta, która może nastąpić nie wcześniej niż po upływie minimalnego okresu aktywności danego propagatora ofertowego [patrz pkt 8].
2.1.4
Klient ma prawo do wniesienia opłaty za cały minimalny okres propagacji w ramach jednej opłaty [pole wyboru: Opłata jednorazowa (opcja)].
2.1.4.1
W przypadku wyboru opłaty jednorazowej wystawiana jest za cały minimalny okres propagacji tylko jedna faktura VAT.
2.1.4.2
Po upływie minimalnego okresu propagacji, w przypadku niezłożenia przez klienta dyspozycji dotyczącej zmiany cyklu rozliczeniowego lub rezygnacji [patrz pkt 8], wystawiana jest faktura za kolejny taki sam okres minimalny.
2.1.5
Koszt propagatora ofertowego może zostać pomniejszony o rabat lub zniżkę, np. wynikającą z umowy partnerskiej, rekompensaty lub korekty rozliczeń.
2.1.5.1
Rabat lub zniżka są stosowane przez użycie w Formularzu zgłoszeniowym Kodu VIO [pola formularza: „Kod VIO/AFI”].
2.2
Aktywacja zamówionych produktów, w tym propagatora ofertowego, jest dokonywana w dniu wymagalności płatności faktury VAT opisanej w pkt. 1.2, czyli pierwszego dnia po określonym w ww. dokumencie terminie płatności.
2.2.1
W przypadku wydłużenia terminu płatności na dokumencie sprzedaży, termin określony w pkt. 2.2 jest liczony od daty wystawienia ww. dokumentu i przypada na dzień ósmy.
2.2.2
W przypadku złożenia zamówienia i prolongowania terminu wystawienia dokumentu sprzedaży, aktywacja zamówionych produktów jest dokonywana w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia.
2.2.3
Okres aktywności zamówionego propagatora ofertowego jest okresem bezterminowym, możliwym do przerwania rezygnacją zamawiającego, składaną skutecznie najwcześniej po upływie minimalnego okresu aktywności propagatora ofertowego, za pośrednictwem Formularza rezygnacyjnego, który jest widoczny dla zalogowanych klientów [patrz pkt 8].
2.3
Każda płatność wynikająca ze złożonego zamówienia lub wystawionego dokumentu sprzedaży (np. faktury VAT) jest w pełni wymagalna i nie może być anulowana, także po złożeniu rezygnacji określonej w pkt. 8.
2.4
Każdy propagator ofertowy stworzony w ramach HP ISO Online jest propagatorem dedykowanym tylko jednemu klientowi.
2.5
Proces realizacji usługi propagatora ofertowego wygląda następująco:

 • wypełnienie Formularza zamówienia;
 • utworzenie i aktywowanie Propagatora ofertowego x1200;
 • wniesienie opłaty za Propagator ofertowy x1200;
 • wypełnienie przez zamawiającego Formularza informacyjnego;
 • aktywowanie usługi AI 360;
 • aktywowanie modułu Award Club;
 • aktywowanie modułu Baner Cloud;
 • aktywowanie modułu Bizbook;
 • podłączenie wybranego kanału społecznościowego klienta do co najmniej 5 spotabów tematycznych w serwisach tematycznych sieci Cloud 24;
 • aktywowanie usługi ISO Cloud;
 • aktywowanie modułu Lider Cafe;
 • aktywowanie od 2 do 5 pakietów w portalach tematycznych lub branżowych sieci Propagatica Cloud;
 • aktywowanie modułu Spotaber i utworzenie firmowego SLP (dedykowanego portalu informacyjnego lub ofertowego);
 • kalibracja systemu Ofertomatik™;
 • analiza propagacyjna (spotkanie online), której celem jest optymalizacja działań i modułów.

2.5.1
Analiza propagacyjna to fakultatywne spotkanie online trwające 30 minut, które na życzenie klienta odbywa się w 6. miesiącu aktywności propagatora ofertowego, a następnie co kolejne 6 miesięcy.
2.5.2
Analiza propagacyjna nie jest przeprowadzana w przypadku zamówienia propagatora ofertowego z minimalnym okresem propagacyjnym wynoszącym 3 miesiące, chyba że propagator z minimalnym okresem 3-miesięcznym pozostaje aktywny przez ponad 6 miesięcy, np. gdy klient nie złożył rezygnacji.

3. Propagator ofertowy

3.1
W celu utworzenia przez klienta jego własnego Propagatora ofertowego x1200 w Hubie Propagacyjnym ISO Online, administrator udostępnia następujące moduły:

 • 9 modułów startowych;
 • płatne moduły dodatkowe dostępne w Biznes Market.

3.2
Każdy nabywca Propagatora ofertowego x1200 otrzymuje 9 startowych modułów wybranych przez administratora, które dzielą się na moduły propagacyjne i optymalizacyjne:

 • AI 360 (moduł optymalizacyjny);
 • Award Club (moduł optymalizacyjny);
 • Baner Cloud;
 • Bizbook;
 • Cloud 24;
 • ISO Cloud;
 • Lider Cafe;
 • Propagatica Cloud;
 • Spotaber (SLP, Social Landing Page).

3.3
AI 360
Moduł AI 360 jest dedykowaną jednemu klientowi usługą optymalizacji treści, w tym odpowiedzi generowanych w takich produktach bazujących na AI, jak: Copilot, ChatGPT, Gemini itp.
3.3.1
W ramach modułu optymalizacyjnego AI 360 każdy klient otrzymuje dedykowane 1 h optymalizacji na każde 3 miesiące aktywności propagatora ofertowego. 
3.4
Award Club

Moduł optymalizacyjny Award Club oferuje możliwość bezpłatnego ubiegania się o nominacje oraz nagrody biznesowe sieci Award Club: BIZ Award (Nagroda BIZ), Marka Best, Nagroda Online, Polska Nagroda Online, Polski Medal Jakości, Polskie Top.
3.4.1
W ramach modułu Award Club klient jest zwolniony z wszelkich opłat rejestracyjnych, lecz nie jest zwolniony z fakultatywnych opłat dotyczących certyfikatu lub godła danej nagrody.
3.4.2
Aktywacja modułu Award Club oznacza automatyczne zgłoszenie klienta do każdej nagrody sieci Award Club oraz uzyskanie przez niego statusu Członka Award Club (Pakiet Członkowski ACA).
3.4.3
Administrator nie gwarantuje otrzymania przez klienta danej nagrody i nie uczestniczy w procesie oceny lub nominacji do żadnej nagrody sieci Award Club, gdyż działania ww. mają charakter wyłącznie społecznościowy.
3.5
Baner Cloud

W ramach modułu Baner Cloud klient otrzymuje możliwość ekspozycji w Sieci Baner Cloud 5 swoich banerów o dowolnej tematyce, z dowolnymi linkami oraz tagami, włączając w to tagowanie parametrami UTM za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi, takich jak np. Campaign URL Builder.
3.5.1
Banery są dostarczane przez klienta zgodnie ze specyfikacją i kryteriami określonymi przez administratora.
3.6
Bizbook

Moduł Bizbook oferuje konwersję plików PDF do formatu flipbook i ich natychmiastową publikację w serwisie Bizbook Top oraz mediach społecznościowych serwisu.
3.6.1
Usługa, o której mowa w pkt. 3.6, jest realizowana w ramach bezpłatnego Pakietu publikacyjnego Biz5, który pozwala na przetwarzanie maksymalnie 5 PDF-ów miesięcznie.
3.7
Cloud 24
Moduł Cloud 24 zapewnia klientowi podłączenie wybranego kanału społecznościowego do co najmniej 5 spotabów tematycznych w serwisach tematycznych sieci Cloud 24.
3.7.1
Serwisy, których kanały społecznościowe są obecnie podłączane do spotabów tematycznych sieci Cloud 24: Facebook, Pinterest, YouTube, Vimeo, SoundCloud oraz RSS.
3.7.2
Moduł Cloud 24 oferuje dodatkowo możliwość publikowania postów ofertowych i informacyjnych klienta, np. takich jak: notatki ofertowe, notatki prasowe.
3.7.2.1
Publikowanie w serwisach sieci Cloud 24 jest realizowane samodzielnie przez klienta po zarejestrowaniu się w danym serwisie i na zasadach określonych w regulaminie serwisu.
3.8
ISO Cloud

ISO Cloud to sieć portali, która dedykowana jest standardom ISO, np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 13485, ISO 17025, ISO 22301, ISO 22000. Moduł działa jak chmura informacyjna, oferując tematyczną propagację marki i oferty w co najmniej 5. portalach, a maksymalnie w 9.
3.9
Lider Cafe

Moduł Lider Cafe oferuje bezpłatny wywiad okładkowy w portalu opiniotwórczym Lider Cafe.
3.9.1
Zasady realizacji wywiadu oraz uprawnień publikacyjnych klienta zostały szczegółowo określone w regulaminie portalu Lider Cafe.
3.10
Propagatica Cloud

Moduł Propagatica Cloud oferuje od 2 do 5 pakietów w portalach B2B, np. katalogowych, ofertowych. 
3.10.1
Portale dobierane są przez administratora branżowo i po analizie potrzeb Klienta, w tym wypełnieniu przez niego Formularza informacyjnego.
3.11
Spotaber
Dedykowany Społecznościowy Landing Page (SLP, Social Landing Page) jest usługą realizowaną bezpłatnie przez serwis Spotaber, który w ramach bezpłatnego abonamentu Spotab A1 o wartości 900,00 zł, przygotowuje dla każdego klienta jego własne SLP.
3.11.1
Proces realizacji dedykowanego SLP wygląda następująco:

 • analiza informacji przekazanych przez klienta w Formularzu informacyjnym w zakresie jego preferencji domenowych oraz słów kluczowych;
 • analiza dostępności domen, ich atrakcyjności oraz popularności w odniesieniu do najczęściej wyszukiwanych fraz oraz zestawień Top 10 i Top 100 słów kluczowych;
 • przedstawienie listy proponowanych nazw domen lub listy domen premium dostępnych w serwisie SLP Broker;
 • zatwierdzenie wyboru przez klienta;
 • rejestracja wybranej domeny internetowej dla SLP klienta;
 • wybór optymalnego hostingu;
 • instalacja oprogramowania, w tym oprogramowania licencyjnego oraz certyfikatu SSL;
 • podpięcie kanałów społecznościowych dostępnych w ramach Spotab A1: Facebook, X (Twitter), Pinterest, YouTube, RSS;
 • przygotowanie SLP zgodnie z wytycznymi klienta;
 • zatwierdzenie lub wprowadzenie poprawek zgodnie z uwagami i wskazówkami klienta;
 • otwarcie gotowego SLP klienta.

3.11.2
Uzyskanie szybkiej propagacji danego SLP nie jest gwarantowane, pomimo korzystania przez administratora z IndexNow API, gdyż w podstawowej wersji SLP nie jest powiązane z narzędziami developerskimi Google i Bing, w tym Google Search Console. Podpięcie takich narzędzi jest możliwe bezpośrednio przez klienta lub przez wykupienie dodatkowych usług oraz modułów w serwisie Spotaber, np. Modułu X3 GOOGLE MIX.
3.11.3
W przypadku rezygnacji klienta z Propagatora ofertowego x1200 może on:

 • zachować aktywność usługi ponosząc roczny koszt abonamentu Spotab A1 w wysokości 900,00 zł;
 • wykupić SLP na ogólnych zasadach opisanych w regulaminie serwisu Spotaber.

3.11.3.1
Koszt wykupienia SLP, w przypadku klientów hubów propagacyjnych, wynosi 200% wartości opłaty abonamentowej, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie serwisu Spotaber.
3.11.4
W przypadku niewybrania przez klienta żadnej z opcji opisanych w pkt. 3.11.3, SLP klienta ulega dezaktywacji, a administrator ma prawo do jego całkowitego wyłączenia, wykorzystania do własnych potrzeb propagacyjnych, w tym włączenia do sieci Spotab Cloud lub sprzedaży.
3.11.4.1
Każda czynność opisana w pkt. 3.11.4, a w szczególności sprzedaż SLP danego klienta, musi zostać poprzedzona całkowitym resetem SLP, w tym usunięciem wszelkich danych klienta z baz danych, usunięciem jego znaków graficznych, banerów, wpisów i konfiguracji.
3.11.5
Ze względu na ograniczenia API serwisu LinkedIn, nie jest możliwe obecnie podpinanie tego źródła społecznościowego do tablic społecznościowych (spotabów). Wszystkie inne działania propagacyjne dotyczące serwisu LinkedIn są realizowane w pełnym zakresie.
3.11.6
Ze względu na ograniczenia API Instagrama oraz jego częste aktualizacje, zalecane jest zastąpienie tego źródła społecznościowego innym źródłem (np. Pinterest, Flickr, Dribbble).
3.11.7
Ze względu na ograniczenia dotyczące prywatności użytkowników w API serwisu YouTube, w przypadku niemożności wyświetlania danego kanału lub problemów z konfiguracją konta użytkownika, zalecane jest utworzenie playlisty. 
3.11.8
Nabywca Propagatora ofertowego x1200, który otrzymał SLP w ramach bezpłatnego abonamentu w serwisie Spotaber nie ma prawa do korzystania z benefitów oferowanych w ww. serwisie.
3.12
Każdy nabywca Propagatora ofertowego x1200 ma prawo do zwiększenia jego potencjału propagacyjnego przez zakupienie modułów dodatkowych, które może nabyć w Biznes Market.
3.12.1
Moduły dodatkowe, bez względu na ich liczbę, nie mają wpływu na gwarancję propagacyjną opisaną w pkt. 7, a w szczególności nie mają wpływu na wartości liczbowe ww. gwarancji.
3.12.2
Moduły dodatkowe mają wpływ na propagację i mogą znacząco zwiększać efektywność propagatora ofertowego, w szczególności dotyczy to modułów dodatkowych propagacyjnych, a w mniejszym stopniu modułów dodatkowych optymalizujących.
3.13
Nabywca Propagatora ofertowego x1200 nie jest zobowiązany do korzystania ze wszystkich oferowanych modułów i ma prawo do korzystania jedynie z modułów przez siebie wybranych.
3.13.1
Rezygnując z oferowanych modułów, a tym samym tworząc propagator ofertowy o liczbie modułów mniejszej niż 9, klient z własnego wyboru ogranicza funkcjonalność i zasięg działania propagatora ofertowego.
3.13.2
Reklamacje lub roszczenia klienta dotyczące efektywności działania propagatora ofertowego, w przypadku rezygnacji przez niego z wybranych modułów, mogą mieć wpływ na ich rozpatrzenie lub uznanie przez administratora, a nawet mogą zostać uznane za bezzasadne.
3.13.3
Reklamacje i roszczenia takie nie mogą być też podstawą do zapłaty przez administratora oraz podległe mu jednostki organizacyjne żadnych odszkodowań, rekompensat oraz zwrotów.
3.13.4
Zapisy w pkt. 3.13 dotyczą także sytuacji, w której z winy klienta aktywowanie poszczególnych modułów Propagatora ofertowego x1200 zostaje znacząco opóźnione lub staje się całkowicie niemożliwe, np. w przypadku niewypełnienia przez klienta Formularza informacyjnego.
3.14
Ofertomatik™
Każdy Propagator ofertowy x1200 jest wyposażony w system Ofertomatik™.
3.4.1
Zadaniem systemu Ofertomatik™ jest dynamiczna internetowa dystrybucja ofert klienta w sposób wieloźródłowy, skoordynowany i zautomatyzowany.
3.14.2
Ofertomatik™ bazuje na własnych modułach, które są nazywane publik@torami, ale jest codziennie nadzorowany i kontrolowany przez człowieka, a w przypadku awarii, problemów technicznych lub obiektywnych uwarunkowań, może zostać w całości zastąpiony przez delegowanego pracownika. 
3.14.3
Automatyzacja systemu Ofertomatik™ może sięgać, w miarę potrzeb i dostępności zasobów, maksymalnie 90%.

4. Upgrade i downgrade propagacyjny

4.1
Klient ma prawo do zmiany huba propagacyjnego w trakcie aktywności danego propagatora ofertowego jedynie po upływie minimalnego okresu jego aktywności.
4.1.1
Zmiana HP ISO Online na hub propagacyjny oferujący propagatory ofertowe klasy x1000 lub mniej zaawansowane jest nazywana downgrade’em propagacyjnym.
4.1.2
Zmiana HP ISO Online na hub propagacyjny oferujący propagatory ofertowe klasy x1400 lub bardziej zaawansowane jest nazywana upgradem propagacyjnym.
4.2

Zmiana huba propagacyjnego nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, nie licząc kosztów nowego propagatora ofertowego, które w przypadku upgradu mogą być wyższe od dotychczasowych kosztów ponoszonych przez klienta.
4.3
Procedura zmiany huba propagacyjnego jest realizowana w następujący sposób:

 • złożenie przez uprawnionego klienta Wniosku propagacyjnego (formularz widoczny dla zalogowanych klientów);
 • zatwierdzenie wniosku przez administratora;
 • aktywacja propagatora ofertowego w wybranym hubie propagacyjnym;
 • import modułów oraz usług wskazanych przez klienta we Wniosku propagacyjnym;
 • dezaktywacja dotychczas aktywnego propagatora ofertowego;
 • kalibracja systemu Ofertomatik™ w nowym propagatorze ofertowym.

4.4
Moduły dodatkowe danego propagatora ofertowego, których aktywację zakupiono w Biznes Market, są przenoszone i aktywowane w nowym propagatorze ofertowym, z zastrzeżeniem, że dotyczy to jedynie modułów kompatybilnych z danym hubem propagacyjnym i danym propagatorem ofertowym.

5. Publikowanie

5.1
Propagator ofertowy bazuje na trzech metodach publikowania treści:

 • automatycznej, realizowanej przez publik@tory lub inne oprogramowanie;
 • manualnej, realizowanej przez administratora;
 • manualnej, fakultatywnie realizowanej przez klienta. 

5.2
Publikowanie automatyczne w serwisach propagatora ofertowego odbywa się na podstawie źródeł internetowych wskazanych przez klienta w Formularzu informacyjnym i nie wymaga jego zaangażowania, ani dodatkowej zgody lub autoryzacji.
5.2.1
Treści publikowane automatycznie mogą podlegać aktualizacji, poprawkom i korektom klienta, lecz jedynie przez zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem Formularza dyspozycji.
5.2.2
Źródła, o których mowa w pkt. 5.2, muszą być publicznie dostępne i muszą posiadać swój unikalny adres internetowy.
5.2.3
Szkolenia otwarte przeznaczone do publikacji w systemie propagatora ofertowego muszą spełniać następujące wymagania:

 • muszą się znajdować na ogólnodostępnych stronach internetowych;
 • muszą posiadać jednostkowy, unikalny adres URL;
 • muszą posiadać następujące atrybuty: lokalizacja (miasto lub online), cena, termin;
 • muszą posiadać opis liczący co najmniej 400 znaków ze spacjami (około 70-80 słów).

5.2.3.1
Szkolenia niespełniające wymogów określonych w pkt. 5.2.3, np. nieposiadające terminu, są także publikowane, ale tylko manualnie i według uznania administratora. 
5.2.4

Szkolenia zamknięte, oferty dedykowane oraz programy rozwojowe przeznaczone do publikacji w systemie propagatora ofertowego muszą spełniać następujące wymagania:

 • muszą się znajdować na ogólnodostępnych stronach internetowych;
 • muszą posiadać jednostkowy, unikalny adres URL;
 • muszą posiadać opis liczący co najmniej 400 znaków ze spacjami (około 70-80 słów).

5.2.5
W celu zapewnienia aktualności ofert, administrator ma prawo do stałego monitorowania zasobów klienta wskazanych przez niego w Formularzu informacyjnym.
5.2.5.1
W przypadku wykrycia nowych ofert, są one publikowane w ciągu 24 godzin od chwili ich zatwierdzenia do publikacji przez administratora, co ma miejsce nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.
5.2.5.2
W przypadku wykrycia zmian lub aktualizacji na stronach klienta, oferty takie są aktualizowane w propagatorze ofertowym w ciągu 24 godzin od chwili zatwierdzenia aktualizacji przez administratora, co ma miejsce nie rzadziej niż raz w tygodniu.
5.2.5.3
Klient może przyspieszyć proces aktualizowania ofert, a także może wnosić poprawki, wykluczać i usuwać opublikowane treści, wypełniając Formularz dyspozycji lub wydając stosowne dyspozycje przez e-mail.
5.2.6
Oferty posiadające kilka lub więcej terminów są publikowane oddzielnie dla każdego terminu i traktowane jako samodzielne rekordy.
5.2.7
Oferty, których termin realizacji jest krótszy niż 30 dni, są pomijane przez publik@tory, lecz mogą być dodane indywidualnie na wniosek klienta składany za pośrednictwem Formularza dyspozycji.
5.2.8
Na życzenie klienta, wszystkie obrazy wyróżniające w rekordach ofertowych mogą zostać zastąpione indywidualnym banerem lub banerami z logo klienta.
5.3
Wszystkie posty publikowane w serwisach systemu HP ISO Online podlegają dystrybucji społecznościowej.
5.3.1
Publikowanie postów, o którym mowa w pkt 5.3, dotyczy wyłącznie postów oryginalnych, czyli pierwotnie tworzonych w serwisach HP ISO Online.
5.3.1.1
Administrator nie jest zobligowany do aktywności rekomendacyjnej na rzecz klienta, a tym samym nie realizuje komercyjnie takich działań jak udostępnianie, lajkowanie i komentowanie postów klienta publikowanych w jego własnych mediach społecznościowych.
5.3.1.2
Administrator ma prawo do nieograniczonego osadzania postów klienta oraz zachowuje sobie prawo do nieodpłatnego i niekomercyjnego wyróżniania wybranych postów klienta poprzez ich lajkowanie lub udostępnianie, o ile posty takie mają szczególne znaczenie, np. dotyczą sukcesów klienta, wydarzeń lub ważnych informacji.
5.3.2
Posty oryginalne podlegają dystrybucji społecznościowej w następujących mediach: Facebook, LinkedIn, X (Twitter), Telegram.
5.3.2.1
Dystrybucja społecznościowa postów ofertowych w takich mediach, jak TikTok, Instagram, Pinterest, Tumblr oraz w kanałach RSS, ma charakter opcjonalny i jest realizowana według uznania administratora.
5.3.3
Repostowanie oryginalnych postów społecznościowych uzależnione jest od aktualności oraz dostępności ofert klienta i nie jest określone żadnym kryterium czasowym.
5.3.4
Dla zapewnienia lepszej widoczności postów w strumieniach społecznościowych lub zgodności z regulaminami poszczególnych serwisów społecznościowych, możliwe jest publikowanie pakietowe lub asynchroniczne postów, a także celowe opóźnianie publikacji wybranych postów oraz grup postów.
5.3.5
W przypadku zaistnienia zdarzeń lub ograniczeń technicznych, na przykład nakładanych przez administratorów serwisów społecznościowych dotyczących liczby publikowanych postów lub aktywności danego konta społecznościowego, które mogą uniemożliwić uzyskanie widoczności postów, administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania tych działań na czas nieokreślony lub zaprzestania ich kontynuacji.
5.4
Klient ma prawo do samodzielnego publikowania dowolnych treści informacyjnych (np. notatki prasowe) lub reklamowych (np. artykuły reklamowe) we wszystkich serwisach Propagatora ofertowego x1200.
5.4.1
Publikowanie jest ograniczone do działów typu „blog”, które mogą być nazwane w ww. serwisach jako „Blog”, „Forum”, „Newsroom”.
5.4.2
Publikowanie może być także domyślnie ograniczone do wybranych kategorii, np. „News” lub „Notatki prasowe”.
5.5
Administrator zapewnia usługę SEO w trybie 12/365 (miesięczne aktualizacje i testy przez 365 dni w roku) dla każdego postu opublikowanego w serwisach sieci Propagatica Cloud.
5.6
Klient, publikując treści w systemie huba propagacyjnego lub propagatora ofertowego, udziela administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie, kopiowanie, powielanie i dystrybucję tych treści we wszystkich serwisach, portalach oraz platformach obsługiwanych przez administratora. Licencja ta obejmuje również prawo do modyfikacji treści w zakresie niezbędnym do ich publikacji oraz optymalizacji.
5.6.1
Zapisy pkt 5.6 dotyczą również postów oraz materiałów publikowanych przez administratora na podstawie zawartości dostępnej na stronach klienta oraz informacji uzyskanych w wyniku wywiadów przeprowadzonych z klientem.

6. Hub propagacyjny

6.1
Hub Propagacyjny ISO Online, zwany w skrócie HP ISO Online, jest systemem, w którym są tworzone i działają propagatory ofertowe.
6.2
Dostępność systemu huba propagacyjnego oraz SLA propagatora ofertowego wynosi co najmniej 99,9% w skali roku.
6.3
W skład HP ISO Online wchodzą następujące, połączone ze sobą, komponenty sieciowe:

 • Baner Cloud;
 • Cloud 24;
 • Event Cloud;
 • ISO Cloud;
 • Link Cloud;
 • News Cloud;
 • Press Cloud;
 • Propagatica Cloud;
 • Ranking Cloud;
 • Spotab Cloud.

6.4
W skład HP ISO Online wchodzą następujące usługi komercyjne:

 • agregatory leadów (Oferty na email, Szkolenia na email, Contentika);
 • system mailingowy 123mailing posiadający bazę ponad 14 000 rekordów mailingowych;
 • systemy wyszukiwania ofert i zleceń Ofertika oraz Mentorika;
 • system członkowski Award Club, wspierający doskonalenie organizacji i zwiększanie wartości marek firmowych.

6.5
W skład HP ISO Online wchodzą następujące serwisy komercyjne:

 • Biznes Market;
 • Spotaber;
 • WebCert.

6.6

W skład HP ISO Online wchodzą następujące inicjatywy społecznościowe:

 • Biznes Ninja;
 • Lady Ninja;
 • Polisz Guru.

6.7
Poszczególne komponenty huba propagacyjnego mogą działać jako samodzielne usługi lub być oferowane, także pod inną nazwą, jako moduły dodatkowe.
6.8
Administrator nie jest zobligowany do udostępniania lub angażowania wszystkich zasobów na potrzeby danego propagatora ofertowego, ale może z nich korzystać w miarę potrzeb lub uwarunkowań technicznych.

7.1
Administrator HP ISO Online gwarantuje wzrost widoczności ofert klienta o 1200% w skali 12 miesięcy.
7.1.1
Gwarancja propagacyjna dotyczy ofert i produktów B2B, a zatem nie dotyczy ofert i produktów konsumenckich.
7.1.2
Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku wyliczeń dokonywanych na podstawie parametru korygującego [patrz pkt 7.5].
7.1.3
Gwarancja w przypadku minimalnych okresów propagacji krótszych niż 12 miesięcy jest wyliczana proporcjonalnie:

 • 300% dla okresu 3-miesięcznego;
 • 600% dla okresu 6-miesięcznego;
 • 900% dla okresu 9-miesięcznego, który może mieć miejsce w przypadku wielokrotnego prolongowania okresu 3-miesięcznego.

7.1.4
Proporcjonalny sposób wyliczania gwarancji propagacyjnej opisany w pkt. 7.1.3 dotyczy także modułów dodatkowych, w tym modułów gwarantujących wzrost procentowy: Plus 100%, Plus 200%, Plus 300%, Plus 400% i Plus 500%.
7.1.5
Gwarancja w przypadku minimalnych okresów propagacji dłuższych niż 12 miesięcy nie ulega zmianie i wynosi 1200%.
7.2
Wyliczenia wszelkich wartości, w tym wartości bazowych, są dokonywane z wykorzystaniem algorytmu BAP. Aktualna wersja algorytmu to 1.7A.
7.2.1
Algorytm BAP jest wyrażany w następującej formule:

((ZD / 10) + (ZS / 10) + (RO / 1000) + (LD / 1000) + (PP / 100)) / 5 = WB oraz dla celu propagacyjnego (CP): CP = WB * (1 + 1200%).
7.2.2
Poszczególne parametry algorytmu określono skrótami literowymi i dotyczą one:

 • ZD – zaufanie do domeny (Domain Authority);
 • ZS – zaufanie społecznościowe (Social Authority);
 • RO – ilość ruchu organicznego (Organic Traffic);
 • LD – liczba domen odnoszących się do strony (Referring Domains);
 • PP – liczba kluczowych punktów propagacyjnych klienta (Propagation Points);
 • WB – wynik bazowy (Base Score);
 • CP – cel propagacyjny uwzględniający wzrost o 1200% (Propagation Goal).

7.2.2.1
Wszystkie parametry dotyczą strony kluczowej, którą klient wskazuje w Formularzu informacyjnym oraz bezpośrednio powiązanych ze stroną kluczową mediów społecznościowych.
7.2.3

Liczba kluczowych punktów propagacyjnych klienta jest wyliczana według następującego modelu:

 • każdy własny serwis firmowy, portal, witryna klienta – 5 punktów kluczowych;
 • każda grupa założona i administrowana przez klienta w medium społecznościowym – 2 punkty kluczowe;
 • każdy własny profil firmowy klienta w medium społecznościowym – 1 punkt kluczowy.

7.2.3.1
Podstawą wyliczenia liczby kluczowych punktów propagacyjnych jest wyłącznie liczba głównych źródeł własnych klienta. Nie wlicza się więc do niej m.in. źródeł masowych, katalogowych lub czasowych, które są powszechnie dostępne, wykazują się dużym rozproszeniem ruchu i jego znaczącą fluktuacją.
7.2.3.2
Za profile firmowe klienta nie uznaje się kont osób fizycznych, w tym menedżerów, pracowników, osób współpracujących i prowadzących własną działalność gospodarczą.
7.2.4
Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku niewypełnienia przez klienta Formularza informacyjnego.
7.3
Liczba punktów propagacyjnych tworzonych przez Propagator ofertowy x1200 jest wyliczana w skali każdego miesiąca według następującego modelu:

 • każdy aktywny serwis klienta typu SLP – 20 punktów (wartość stała miesięczna);
 • każdy wywiad z osobą reprezentującą klienta, np. CEO, CMO – 5 punktów;
 • każdy portal ofertowy zawierający ofertę klienta – 3 punkty (wartość stała miesięczna);
 • każdy chmurowy portal informacyjny zawierający ofertę klienta, np. w sieci ISO Cloud – 3 punkty (wartość stała miesięczna);
 • każda ponowna publikacja wywiadu z osobą reprezentującą klienta (z podaniem źródła) – 3 punkty;
 • każdy aktywna publikacja klienta udostępniona w formacie flipbook, np. w serwisie Bizbook lub Edubook – 2 punkty (wartość stała miesięczna);
 • każdy portal katalogowy zawierający ofertę klienta – 2 punkty (wartość stała miesięczna);
 • każdy post ofertowy opublikowany na forum, w tym na forum dyskusyjnym lub forum Q&A w ramach sieci Forum Cloud – 2 punkty;
 • każdy samodzielny baner reklamowy, który jest aktywowany w ramach modułu Baner Cloud – 1 punkt (wartość stała miesięczna);
 • każdy samodzielny baner reklamowy, który nie jest aktywowany w ramach modułu Baner Cloud – 2 punkty (wartość stała miesięczna);
 • każdy post ze znacznikiem czasu np. post kalendarzowy, dotyczący oferty klienta – 2 punkty;
 • każdy oryginalny post społecznościowy dotyczący klienta lub jego oferty opublikowany przez profil sieci propagacyjnej – 2 punkty;
 • każdy oryginalny post społecznościowy dotyczący klienta lub jego oferty ponownie opublikowany przez profil sieci propagacyjnej – 1 punkt;
 • każdy post ofertowy dotyczący produktu klienta – 1 punkt;
 • każdy post promocyjny dotyczący klienta – 1 punkt;
 • każde medium osadzone klienta, np. post klienta w treści artykułu – 1 punkt;
 • każde źródło społecznościowe klienta podpięte do spotabu tematycznego – 1 punkt (wartość stała miesięczna);
 • każda treść samodzielnie dodana przez klienta w sieci propagacyjnej – 1 punkt.

7.3.1
Liczba punktów ostatecznych w skali 12 miesięcy jest korygowana o miesięczne wartości propagacji bezpośredniej i skondensowanej.
7.3.1.1
Korekta określona w pkt. 7.3.1 zazwyczaj oznacza wzrost procentowy widoczności ofert klienta, w zależności od konfiguracji, o dodatkowe 300%.
7.3.1.2
Administrator przewiduje możliwość uzyskania wzrostu widoczności ofert nawet rzędu 2400%, ale jedynie w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • terminowe aktywowanie propagatora ofertowego;
 • odpowiednia kalibracja propagatora ofertowego i poszczególnych modułów, na co wpływa terminowe wypełnienie przez klienta Formularza informacyjnego;
 • aktywowanie wszystkich 9 modułów propagacyjnych;
 • aktywowanie wybranego przez administratora jednego modułu dodatkowego propagacyjnego;
 • aktywowanie wybranego przez administratora jednego modułu dodatkowego optymalizacyjnego;
 • posiadanie przez klienta witryny o wysokiej jakości: pozbawionej błędów, posiadającej certyfikat SSL, właściwą konfigurację oprogramowania i optymalną usługę hostingową;
 • posiadanie przez klienta witryny zapewniającej pełną zgodność prawną, w tym dotyczącą RODO;
 • regularne uzupełnianie treści w witrynie, co najmniej raz w tygodniu, np. dodawanie aktualności, notatek prasowych, aktualizowanie bazy wiedzy;
 • posiadanie raportu analitycznego na temat witryny klienta, który jest przygotowywany przez serwis WebCert;
 • utrzymanie średniej aktywności mediów społecznościowych przez cały okres, czyli publikowanie postów co najmniej raz w tygodniu.

7.3.2
Zakup przez klienta modułów dodatkowych w Biznes Market nie ma wpływu na wyliczenia algorytmu BAP i w takim przypadku administrator nadal gwarantuje minimalny wzrost widoczności ofert klienta na poziomie 1200% w skali 12 miesięcy.
7.3.3
W przypadku rezygnacji z jednego modułu startowego optymalizującego i wyboru w zamian jednego modułu dodatkowego optymalizującego lub propagacyjnego, gwarancja 1200% nie ulega zmianie.
7.3.4
W przypadku rezygnacji z jednego modułu startowego propagacyjnego i wyboru w zamian jednego modułu dodatkowego nie zaleca się wyboru modułów optymalizujących, gdyż mogą one opóźniać, a niekiedy uniemożliwiać uzyskanie gwarantowanej wartości 1200% w okresie 12 miesięcy.
7.3.4.1
W przypadku rezygnacji z jednego modułu startowego propagacyjnego i wyboru w zamian jednego modułu dodatkowego optymalizującego, administrator nie może zagwarantować wzrostu widoczności ofert o 1200% w okresie 12 miesięcy, a jedynie w okresie 24 miesięcy.
7.3.5
Wartość stała miesięczna oznacza, że punkty propagacyjne są naliczane w tej samej wysokości każdego miesiąca. 
7.3.6
Administrator ma prawo do stosowania wartości zmiennych niższych niż wartości minimalne w poszczególnych miesiącach, jednak należy zapewnić, że zarówno te zmienne, jak i wszelkiego typu fluktuacje, nie mogą mieć negatywnego wpływu na wartości gwarantowane i sumy ostateczne.
7.4
Administrator wprowadza zabezpieczenie liczbowe w przypadku niskiej propagacji własnej klienta, w tym niskich wartości parametru RO (Ruch Organiczny), co jest charakterystyczne dla nowych witryn, startupów oraz niektórych branż specjalistycznych.
7.4.1
Bez względu na wartości, w tym wartości bazowe, minimalna liczba punktów propagacyjnych nie może być mniejsza niż 50 punktów miesięcznie.
7.4.2
Zabezpieczenie liczbowe, o którym mowa w pkt. 7.4, jest stosowane jedynie od dnia wypełnienia przez klienta Formularza informacyjnego.
7.5
Administrator wprowadza parametry korygujące dla stron kluczowych:

 • których odbiorcą ostatecznym jest konsument lub które oferują produkty konsumenckie, w tym pracownicze;
 • które mają charakter mieszany, np. B2B z B2C i nie jest możliwe wyodrębnienie ruchu B2B;
 • dla których zaufanie społecznościowe do marki strony ma wartość zerową w skali 100-stopniowej.

7.5.1
W przypadku stron kluczowych, których odbiorcą jest konsument lub które mają charakter mieszany, cel propagacyjny (CP) określa się na podstawie wartości średnich dla danej branży, ale nie może być on większy niż 100 punktów propagacyjnych miesięcznie.
7.5.2
W przypadku stron kluczowych o zerowym zaufaniu społecznościowym do marki strony, cel propagacyjny (CP) określa się na podstawie wartości średnich dla danej branży, ale nie może być on większy niż 75 punktów propagacyjnych miesięcznie.
7.5.3
Parametr zaufania społecznościowego (ZS) jest obliczany przez internetowy system pomiaru reputacji Bizrank, który analizuje opinie publikowane w popularnych serwisach pracy i Profilach Firmy w Google.
7.6
Gwarancją administratora objęte są wyłącznie wartości określone w pkt. 7.1 niniejszego Regulaminu i nie obejmuje ona wartości wyższych niż 1200%.

8. Rezygnacja

8.1
Klient ma prawo do złożenia rezygnacji na każdym etapie aktywności propagatora ofertowego, lecz ze względu na termin, w którym ww. czynność jest dokonywana, rezygnacja może zostać złożona:

 • przed upływem minimalnego okresu aktywności danego propagatora ofertowego;
 • po upływie minimalnego okresu aktywności danego propagatora ofertowego.

8.1.1
Wszelkie rezygnacje są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Formularza rezygnacyjnego widocznego jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych klientów.
8.1.2
Rezygnacje składane z pominięciem Formularza rezygnacyjnego, czyli w innej formie (mailowej, telefonicznej, przesyłki listowej itp.) nie będą rozpatrywane i będą uznawane za nieważne.
8.1.3
Każda rezygnacja jest potwierdzana drogą elektroniczną (kopia zgłoszenia) na podany w Formularzu zamówienia lub innym formularzu adres e-mail, a dezaktywacja usług następuje w zakresie i trybie określonym przez klienta w Formularzu rezygnacyjnym.
8.2

W przypadku rezygnacji złożonej przed upływem minimalnego okresu aktywności danego propagatora ofertowego, rezygnacja taka, przy spełnieniu wymogu określonego w pkt 8.1.1, zostanie przez administratora przyjęta, lecz będzie wymagała wniesienia wszystkich opłat pozostałych do zakończenia okresu minimalnej aktywności danego propagatora ofertowego.
8.2.1
Opłaty określone w pkt 8.2 są rozliczane jednorazowo, jako suma opłat pozostałych do zakończenia okresu minimalnej aktywności danego propagatora ofertowego.
8.2.1.1
Opłata określona w pkt 8.2.1 jest naliczana w miesiącu, w którym złożono rezygnację, a administrator jest uprawniony do wystawienia stosownej faktury VAT, bez dodatkowej zgody klienta.
8.3
W przypadku rezygnacji złożonej po upływie minimalnego okresu aktywności danego propagatora ofertowego, rezygnacja taka, przy spełnieniu wymogu określonego w pkt 8.1.1, zostanie przez administratora przyjęta i nie będzie wymagała wniesienia żadnych dodatkowych opłat, nie licząc opłaty należnej za okres aktywności propagatora ofertowego rozpoczęty w miesiącu złożenia ww. rezygnacji.
8.4
Wraz z zakończeniem aktywności danego propagatora ofertowego dezaktywacji ulegają wszystkie usługi regulaminowe, aktywowane dla klienta w ramach umowy, w tym moduły dodatkowe danego propagatora ofertowego, których aktywację zakupiono w Biznes Market, a które są częścią ww. propagatora ofertowego lub jego sieci propagacyjnej.
8.4.1
Zapis określony w pkt. 8.4 nie dotyczy produktów zakupionych przez klienta w Biznes Market, które nie są częścią danego propagatora ofertowego i mogą działać samodzielnie lub nie są powiązane z daną siecią propagacyjną.
8.4.2
Ze względu na uwarunkowania techniczne lub na wniosek klienta, administrator zachowuje sobie prawo do prolongaty terminu dezaktywacji usług. Dodatkowy termin nie może być jednak dłuższy niż 90 dni.
8.5
Klient, który złożył rezygnację lub którego propagator ofertowy zakończył aktywność, posiadający jakiekolwiek produkty w cenie obniżonej do 1 zł lub 0 zł za każdy produkt, nabyte wcześniej z zastosowaniem Kodu VIO, traci prawo do korzystania z tych produktów.
8.5.1
Wszystkie produkty nabyte przez klienta z zastosowaniem Kodu VIO w cenie obniżonej do 1 zł lub 0 zł netto podlegają, bez dodatkowego powiadomienia, natychmiastowej dezaktywacji.
8.6
Dezaktywacja produktów opisana w pkt. 8.4 i pkt. 8.5.1 nie może być przedmiotem żadnych reklamacji lub roszczeń klienta, a tym samym nie może być podstawą do zapłaty przez administratora oraz podległe mu jednostki organizacyjne żadnych odszkodowań, rekompensat oraz zwrotów.

HP ISO Online